Ονοματολογία του βουνού

Από το βιβλίο του Νίκου Νέζη "Ανθρώπινο περιβάλλον"

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 3, παρ.1), εθνικοί δρυμοί μπορούν να κηρύσσoνται δασικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από την άποψη διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των γεωμορφικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος τους και των οποίων επιβάλλεται η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της σύνθεσης της μορφής και των φυσικών καλλονών τους, για αισθητική, ψυχική και υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισμού, ως και για τη διενέργεια πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών. Το εκδιδόμενο Διάταγμα για την κήρυξη μιας περιοχής ως εθνικού δρυμού, καθορίζει επίσης και την περιφέρεια, την έκταση καθώς και τα όρια του.

Δρυμοί

Το άρθρο 5 του ίδιου Ν.Δ. αναφέρει ότι κάθε εθνικός δρυμός αποτελείται:

 • Από τον πυρήνα αυτού, ή τον καθ' αυτό εθνικό δρυμό, απόλυτης προστασίας, και έκτασης όχι μικρότερης των 1.500 εκταρίων (15.000 στρεμμάτων), με εξαίρεση των ιδρυομένων στα νησιά, που μπορούν να έχουν μικρότερη έκταση.
 • Από την περί τον πυρήνα ζώνη (περιφερειακή ζώνη), ανάλογης έκτασης, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, και η εκμετάλλευση της οποίας οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην εκπλήρωση των υπο του πυρήνος επιδιωκόμενων σκοπών. Η ζώνη αυτή μπορεί και να παραλείπεται εφ' όσον επιτυγχάνεται με άλλα μέσα η πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυμού.

Επίσης με κανονισμό που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και η διαχείριση εκάστου εθνικού δρυμού.

Στον πυρήνα των εθνικών δρυμών απαγορεύεται:

 • η κάθε μορφής παραχώρηση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες για σκοπό άλλον από αυτόν της ίδρυσης του εθνικού δρυμού.
 • η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη ορυκτών προϊόντων και γενικά η εκτέλεση συναφών εργασιών, ή η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων.
 • η ανασκαφή, η επιχωμάτωση, η δειγματοληψία και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί ν' αλλοιώσει τους γεωμορφικούς σχηματισμούς και τις φυσικές καλλονές του δρυμού.
 • η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην αυτών που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Υπουργό και αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισμού, της φιλoδασικής ενημέρωσης, των επιστημονικών μελετών και στην εξυπηρέτηση γενικότερων συμφερόντων.
 • η βιομηχανική δραστηριότητα γενικά.
 • η εγκατάσταση οικισμών, οικιών, αγροικιών και παραπηγμάτων, καθώς και η κατασκευή οποιουδήποτε έργου, πλην αυτών που είναι απαραίτητα για την προστασία και λειτουργία του εθνικού δρυμού, όπως δασικά κτίρια, επιστημονικά εργαστήρια, οδικό δίκτυο, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, κ.ά.
 • η υλοτομία, κοπή, εκρίζωση, καταστροφή, συλλογή ή μεταφορά φυτικών ειδών και δασικών προϊονrων.
 • η βοσκή σε όλη τη διάρκεια του έτους και η κατασκευή κτηνοτροφικών έργων (πoτιστρες, στέγαστρα).
 • το κυνήγι κάθε ζώου (πλην των επιβλαβών Θηραμάτων για τα οποία επιτρέπεται, μετά από σχετική απόφαση του Νομάρχη, η εξόντωση με δολώματα), καθώς και η διάσχιση με, κυνηγετικό όπλο του εθνικού δρυμού.
 • το ψάρεμα, σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε λίμνες και ορεινά ρέοντα ύδατα.

Στις περιφερειακές ζώνες των εθνικών δρυμών, που είναι περιοχές περιορισμένης προστασίας, επιτρέπεται:

 • η εκτέλεση έργων που αποβλέπουν στην προστασία και στην αύξηση ή μείωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και στη διατήρηση των γεωμορφικών σχηματισμών και στην προστασία των φυσικών καλλονών του δρυμού.
 • η τεχνητή επέμβαση στους γεωμορφικούς σχηματισμούς και στις φυσικές καλλονές για καλύτερη εκμετάλλευση από αισθητική και τουριστική άποψη.
 • η ίδρυση εκτροφείου Θηραμάτων και ιχθυοτροφείων για αύξηση της άγριας πανίδας.
 • η ίδρυση δασικών φυτωρίων και δασικών δεντροκήπων (arboretum).
 • η κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δασοφυλακεία, πυροφυλάκεια και επιστημονικά εργαστήρια.
 • η κατασκευή θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού γενικά.

Οι Εθνικοί Δρυμοί που έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα

Στατιστικά στοιχεία

 • Συνολική έκταση πυρήνων: 343.780 στρέμματα (34.378 εκτάρια)
 • Συνολική έκταση περιφερειακών ζωνών: 343.540 στρέμματα (34.354 εκτάρια)
 • Συνολική έκταση εθνικών δρυμών: 687.320 στρέμματα (68.732 εκτάρια), ή 687,32 τ.χμ.

  1. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

  Ίδρυση

  Β.Δ. 9-6-1938 (Φ.Ε.Κ. 248 Α/38)

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 164974/2851/18-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 467 Β/85)

  Έκταση

  Πυρήνας 39.880 στρέμματα (3.988 εκτάρια)

  Χλωρίδα

  Ρόμπολα, μαυρόπευκα, μακεδονίτικα έλατα, οξυές, δρύες, λεύκες, καστανιές, φλαμουριές, πλατάνια, κερασιές, καρυδιές, φτελιές, ιτιές, αγριομηλιές, αρκουδοπούρναρα, κουμαριές, αγριόκεδρα, κράταιγοι, γαύροι,κ.ά. Επίσης πάρα πολλά βότανα, ορχειοειδή και αγριολούλουδα.Γενικά υπάρχουν πάνω από 1.700 είδη ανωτέρων φυτών από τα οποία πολλά είναι σπάνια,ή ενδημικά (23).

  Πανίδα

  Αγριόγιδα, λύκοι, αγριογούρουνα, ζαρκάδια, αγριόγατοι, τσακάλια, αλεπούδες, κουνάβια, νυφίτσες, λαγοί,κ.ά. Επίσης γυπαετοί, χρυσαετοί, όρνια, γεράκια, πελαργοί, πετροπέρδικες, τσαλαπετεινοί, μπούφοι, πετροχελίδονα, αγριοπερίστερα,κ.ά. Γενικά έχουν παρατηρηθεί πάνω από 140 είδη πανίδας (θηλαστικά-πτηνά).

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Πιερίας, Κατερίνη,τηλ. 0351/23720 και Δασονομείο Λιτοχώρου, τηλ. 0352/81042.

  Σημείωση

  α) Η UNESCO με απόφαση της από 15-12-1981 έχει εντάξει τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου στο πρόγραμμα ‘’Man and the Biosphere’’ που έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της Φύσης στα μεγαλύτερα οικοσυστήματα του κόσμου.
  β) Το Υπουργείο Πολιτισμού με την απόφαση του 21159/939 από 18-6-1987 (Φ.Ε.Κ. 317 Β/87) έχει χαρακτηρίσει όλη την περιοχή του Ολύμπου (Όλυμπος και Κάτω Όλυμπος) ως αρχαιολογικό χώρο και ιστορικό τόπο που συνδέεται άμεσα με τις ιστορικές μνήμες του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

  2. Εθνικός Δρυμός Παρνασσού

  Ίδρυση

  Β.Δ. 25-7-1938 (Φ.Ε.Κ. 286 Α/38), Β.Δ. 23-12-1938 (Φ.Ε.Κ. 1 Α/39).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 165596/2994/9-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 458 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 35.130 στρέμματα (3.513 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Κεφαλλονίτικα έλατα, μαυρόπευκα, κέδροι, κράταιγοι, αγριοκορομηλιές, κ.ά. Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά.

  Πανίδα

  Τσακάλια, αλεπούδες, λαγοί, ασβοί, σκίουροι, κ.ά.Επίσης αετοί, γύπες, εράκια, αγριοπερίστερα, πετροπέρδικες, κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Φωκίδος,Άμφισσα,τηλ. 0265/28875 και Δασαρχεία Άμφισσας,τηλ. 0265/28264 και Λειβαδιάς,τηλ. 0261/28306.

  Σημείωση

  Ο χώρος των Δελφών έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 384 Β/72).Επίσης η ευρύτερη περιοχή των Δελφών έχει κηρυχθεί ως προστατευτέα περιοχή (Φ.Ε.Κ. 551 Β/81).

  3. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

  Ίδρυση

  Β.Δ. 644/31-8-1961 (Φ.Ε.Κ. 155 Α/61).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 164975/2850/20-5-1985(Φ.Ε.Κ. 344 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 38.120 στρέμματα (3.812 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Κεφαλλονίτικα έλατα, κοινά πεύκα (χαλέπιος πεύκη), κουμαριές, αριές, κουτσουπιές, κοκορεβυθιές, αγριόκεδροι, πλατάνια, ιτιές, λεύκες, κ.ά.Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά (4).

  Πανίδα

  Ελάφια, τσακάλια, αλεπούδες, λαγοί, ασβοί, νυφίτσες, σκίουροι, κ.ά. Επίσης αετοί, γεράκια, γύπες, μπούφοι, μπεκάτσες, πετροπέρδικες,κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δασαρχείο Πάρνηθας,Αχαρνές,τηλ. 2469084.

  Σημείωση

  Η Πάρνηθα έχει χαρακτηριστεί και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 669 Β/68).

  4. Εθνικός Δρυμός Αίνου

  Ίδρυση

  Β.Δ. 776/6-11-1962 (Φ.Ε.Κ. 199 Α/62).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 174096/5278/15-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 467 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας (Αίνος και Ρούδι) 28.620 στρέμματα (2.862 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Στον Αίνο κεφαλλονίτικα έλατα, πουρνάρια, κράταιγοι, γκορτσιές καθώς και πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά (5).Στο Ρούδι κουμαριές,πουρνάρια,αριές,χρυσόξυλα,φυλίκια,σχίνα,κ.ά.

  Πανίδα

  Αλεπούδες, κουνάβια, λαγοί, πέρδικες, γεράκια, κορυδαλλοί, κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Κεφαλληνίας,Αργοστόλι,τηλ. 0671/22293.

  5. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (Λευκών ορέων)

  Ίδρυση

  Β.Δ. 781/6-11-1962 (Φ.Ε.Κ. 200 Α/62), Β.Δ. 74/15-2-1964 (Φ.Ε.Κ. 33 Α/64).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 164467/2731/16-8-1985 (Φ.Ε.Κ. 646 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 48.500 στρέμματα (4.850 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Πεύκα (τραχεία πεύκη), κυπαρίσσια, πουρνάρια, κ.ά. Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά (έβενος, δίκταμο,κ.ά).

  Πανίδα

  Αίγαγροι, αγριόγατοι, ασβοί, κουνάβια,κ.ά. Επίσης γυπαετοί, όρνια, χρυσαετοί, γεράκια, πέρδικες,κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Χανίων,Χανιά,τηλ. 0821/22287.

  Σημείωση

  α) Το φαράγγι της Σαμαριάς έχει χαρακτηρισθεί και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 1242 Β/73).
  β) Στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς απονεμήθηκε (18-4-1980),από το Συμβούλιο της Ευρώπης,το ευρωπαϊκό δίπλωμα (Α’ κατηγορίας) προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για 5 χρόνια (13-9-1979/12-9-1994),το οποίο και ανανεώθηκε το 1984 και το 1989 (ισχύει μέχρι 12-9-1984).
  γ)Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘’Man and te Biosphere’’ της UNESCO που έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της φύσης στα μεγαλύτερα οικοσυστήματα του κόσμου.

  6. Εθνικός Δρυμός Οίτης

  Ίδρυση

  Β.Δ. 218/7-3-1966 (Φ.Ε.Κ. 56 Α/66)

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 164467/2731/9-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 458 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 30.100 στρέμματα (3.010 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Κεφαλλονίτικα έλατα, ιτιές, μελιοί, σφεντάμια, κουμαριές, κ.ά. Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά.

  Πανίδα

  Αγριογούρουνα, αγριόγιδα, ζαρκάδια, τσακάλια, αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια, νυφίτσες, λαγοί,κ.ά. Επίσης αετοί, γύπες, γεράκια, πέρδικες, τσαλαπετεινοί, κουκουβάγιες, κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Φθιώτιδας,Λαμία,τηλ. 0231/22410 και Δασαρχείο Λαμίας,τηλ. 0231/22319.

  7. Εθνικός Δρυμός Βάλια-Κάλντας(Πίνδου)

  Ίδρυση

  Β.Δ. 487/12-5-1966 (Φ.Ε.Κ. 120 Α/66).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 165054/2865/16-8-1985 (Φ.Ε.Κ. 589 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 33.930 στρέμματα (3.393 εκτάρια)-περιφερειακή ζώνη 35.340 στρέμματα (3.534 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Μαυρόπευκα, ρόμπολα, οξυές, δρύες, πυξάρια, λεύκες, κ.ά. Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια.

  Πανίδα

  Αρκούδες, αγριογούρουνα, λύκοι, ζαρκάδια, αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια, λαγοί, σκίουροι, κ.ά. Επίσης αετοί, γύπες, γεράκια, κ.ά. Πέστροφες

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Γρεβενών,Γρεβενά,τηλ. 0462/22419.

  8. Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αωού

  Ίδρυση

  Π.Δ. 213/20-8-1973 (Φ.Ε.Κ. 198 Α/73).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 164686/2772/16-8-1985 (Φ.Ε.Κ. 531 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας (Βίκος) 33.000 δτρέμματα (3.300 εκτάρια)-περιφερειακή ζώνη 93.000 στρέμματα (9.300 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Κεφαλλονίτικα έλατα, μαυρόπευκα, ρόμπολα, οξυές, δρύες, γαύροι, ιτιές, κέδροι, σφεντάμια, αγριοκαστανιές, φλαμουριές, πλατάνια, φτελιές,κ.ά. Υπάρχουν 50 είδη δέντρων και θάμων και πάνω από 1.000 είδη ανωτέρων φυτών από τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά (5).

  Πανίδα

  Αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια, αγριόγιδα, αγριογούρουνα, αγριόγατοι, λύγκες, κουνάβια, ασβοί, σκίουροι, λαγοί,κ.ά. Επίσης αετοί,γύπες,γεράκια,μαυροπελαργοί,καλιακούδες, πέρδικες,κ.ά.Πέστροφες.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ηπείρου,Ιωάννινα,τηλ. 0651/26482 και Δασαρχείο Ιωαννίνων,τηλ. 0651/27593.

  Σημείωση

  Η χαράδρα του Βίκου με τον ποταμό Βοϊδομάτη έχει χαρακτηρισθεί και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 95 Β/79).

  9. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα).

  Ίδρυση

  Π.Δ. 46/14-1-1974 (Φ.Ε.Κ. 19 Α/74).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 165594/3007/15-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 467 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας (Μικρή Πρέσπα) 49.000 στρέμματα (4.735 εκτάρια υδάτινη επιφάνεια και 165 εκτάρια χερσαία επιφάνεια)-περιφερειακή ζώνη 145.700 στρέμματα (3.640 εκτάρια χερσαία επιφάνεια).

  Χλωρίδα

  Δρύες, οξυές, γαύροι, σφεντάμια, λεύκες, σημύδες, κέδροι, αγριοφυστικιές, πυξάρια, κ.ά. Επίσης πολλά ορχειοειδή και εκατοντάδες μικρά φυτά και αγριολούλουδα (πάνω από 1.300 είδη ανωτερών φυτών) απο τα οποία ορισμένα είναι σπάνια, ή ενδημικά.

  Πανίδα

  Αρκούδες,λύκοι, τσακάλια, αγριογούρουνα, ζαρκάδια, αλεπούδες, αγριόγατοι, βίδρες, μυοκάστορες, κ.ά. Επίσης πάνω από 260 είδη πτηνοπανίδας όπως αετοί, γύπες, γεράκια, πέρδικες, θαλασσαετοί, αγριόπαπιες, πελεκάνοι,κορμοράνοι, χαλκοκουρούνες, ερωδιοί, αγριόχηνες, αγριόγαλοι, πελαργοί, κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δ/νση Δασών Ν.Φλωρίνης,Φλώρινα,τηλ. 0385/22529.

  Σημείωση

  α) Η λίμνη Μικρή Πρέσπα αποτελεί έναν από τους 11 ελληνικούς υγρότοπους διεθνούς σημασίας,κυρίως ως βιότοπους υδρόβιων πουλιών (Φ.Ε.Κ. 350 Α/74).
  β) Όλη η περιοχή των Πρεσπών έχει χαρακτηρισθεί και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 86 Β/77).

  10. Εθνικός Δρυμός Σουνίου

  Ίδρυση

  Π.Δ. 182/11-3-1974 (Φ.Ε.Κ. 80 Α/74).

  Κανονισμός λειτουργείας

  Υ.Α. 174086/5086/9-7-1985 (Φ.Ε.Κ. 458 Β/85).

  Έκταση

  Πυρήνας 7.500 στρέμματα (750 εκτάρια)-περιφερειακή ζώνη 27.500 στρέμματα (2.750 εκτάρια).

  Χλωρίδα

  Κοινά πεύκα (χαλέπιος πεύκη), πουρνάρια, κουμαριές, σχίνα, ρείκια, κοκορεβυθιές, κυπαρισσόκεδρα, κ.ά. Επίσης πάρα πολλά μικρά φυτά και αγριολούλουδα από τα οποία 1 ενδημικό και αρκετά σπάνια.

  Πανίδα

  Αλεπούδες, λαγοί, γεράκια, τσαλαπετεινοί, κοράκια, κορυδαλλοί, κουκουβάγιες,κ.ά.

  Πληροφορίες

  Δασαρχείο Λαυρίου,Λαύριο,τηλ. 0292/24444.

  Σημείωση

  Οι περιοχές του Σουνίου και της Λαυρεωτικής έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 767 Β/79) και (Φ.Ε.Κ. 852 Β/80).

  11. Εθνικός Δρυμός Τατοϊου

  Ίδρυση

  Π.Δ. 107/8 2-1974 (Φ.Ε.Κ. 34 Α/74).

  Έκταση

  Πυρήνας 42.230 στρέμματα (4.223 εκτάρια).

  Σημείωση

  Ο Εθνικός Δρυμός αυτός ποτέ δεν ‘’ενεργοποιήθηκε’’ και με τον καιρό ατόνησε το Π.Δ.
 • © Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved