Συνιάτσικο (Άσκιον)  


photo photo

Τις φωτογραφίες έστειλε ο φίλος Δημήτρης Δάλας, από ημερολόγιο του Δήμου Εράτυρας.


© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved