Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) logo
Διοικητικά στοιχεία
Σκοποί - Δραστηριότητες
2001: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Καταφύγια ΕΟΟΑ
Η Ιστορία της ΕΟΟΑ
Αρχείο: Στιγμιότυπα από το 1998
Αρχείο αποστολών
Αρχείο αγώνων
Αρχείο Π.Α.Σ. και βαλκανιάδων
Αρχείο Π.Ο.Σ.
Αρχείο συνεδρίων
Επεξηγήσεις όρων
Η Ομοσπονδία χρησιμοποιεί για σήμα αυτό που είχε καθιερώσει το 1935 η Κεντρική Επιτροπή (Διοικητικό Συμβούλιο) του Ε.Ο.Σ. Το σήμα έχει σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου, με καμπυλωτές πλευρές, που στο εσωτερικό του φέρει παράσταση με τις κορυφές του Ολύμπου (Μύτικας - Στεφάνι), καθώς και αετό που στα νύχια του κρατάει ορειβατική σκαπάνη. Πάνω από την παράσταση αναγράφονται τα αρχικά της Ομοσπονδίας, δηλαδή Ε.Ο.Ο.Α.

Ενα ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΕΟΟΑ Δ.Γεωργούλη για την συνεργασία του και την παροχή του υλικού


Ιστορικό ίδρυσης και επωνυμιών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) αποτελεί τη συνέχεια του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου (Ε.Ο.Σ.), που ιδρύθηκε στην Αθήνα την 20.2.1930 από 20 αντιπροσώπους του Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και 10 αντιπροσώπους του Ορειβατικού Συνδέσμου Πατρών και αναγνωρίστηκε ως αθλητικό σωματείο με την απόφαση αριθ. 3516/9.4.1930 του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε.Ο.Σ.) που αποτέλεσε την ομοσπονδιακή οργάνωση των ανά τη χώρα Τμημάτων - Σωματείων μελών του και μετά την αναγνώρισή του ως αθλητική ομοσπονδία ( έγγραφο 15389/30.9.1975 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Γ.Γ.Α.), μετονομάστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23 .1. 1977 σε Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας και Ορειβασίας (Ε.Ο.Χ.Ο.). Το νέο Καταστατικό εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 2046/25.6.1977 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μετά την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) την 31.10.1982 με κύρια αρμοδιότητα την αγωνιστική χιονοδρομία και τα έγγραφα αριθ. 12196/22.6.1983 και 1800/19.1.1984 της Γ.Γ.Α. που καθόριζαν πλέον ως κύρια αρμοδιότητα της Ε.Ο.Χ. τη χιονοδρομία και της Ε.Ο.Χ.Ο. την ορειβασία, η τελευταία (Ε.Ο.Χ.Ο.) μετονομάστηκε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19.1.1985 σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων (Ε.Ο.Ο.Σ.). Το νέο Καταστατικό εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1658/7.5.1985 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Ε.Ο.Ο.Σ., εναρμονιζόμενη με τις ονομασίες αντίστοιχων ξένων Ομοσπονδιών και με τις διεθνείς εξελίξεις των αθλημάτων που πλέον εκπροσωπεί, μετονομάστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.1.1995 σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). Το νέο Καταστατικό εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1656/19.6.1996 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ξενόγλωσση επωνυμία της Ε.Ο.Ο.Α. είναι, στην Αγγλική : Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing, στη Γαλλική : Federation Hellenique d' Alpinisme et de l' Escalade και στη Γερμανική : Griechischer Bergsteiger Verband.

Μορφή - αρμοδιότητες - σχέσεις

α. Η Ε.Ο.Ο.Α. είναι αθλητική ομοσπονδιακή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ελέγχεται και εποπτεύεται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα σε θέματα αθλητισμού (σήμερα : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Γ.Γ.Α.) και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την ορειβασία, το άθλημα του ορειβατικού σκι, το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης , καθώς και τα τυχόν άλλα αθλήματα και δραστηριότητες που θα ενταχθούν στο μέλλον σε αυτή.

β. Η Ομοσπονδία, ως δευτεροβάθμιο όργανο, ασκεί εποπτεία στα Σωματεία-μέλη της, χωρίς όμως να επεμβαίνει στη διοικητική τους οργάνωση και λειτουργία, ούτε και στην οικονομική τους διαχείριση. Μπορεί όμως να καθορίζει τον τρόπο που τα Σωματεία-μέλη της θα διαχειρίζονται οικονομικές ή άλλες ομοσπονδιακές παροχές.
Η εποπτεία της Ομοσπονδίας συνίσταται ακόμα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης των Σωματείων-μελών της, στην τήρηση των κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητές τους, καθώς επίσης και στο συντονισμό των ενεργειών τους, για την επίτευξη των σκοπών και των εκάστοτε στόχων και προγραμμάτων της.

γ. Η Ε.Ο.Ο.Α. δεν μπορεί να εκχωρεί δικαιώματά της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μέλος της ή όχι), εκτός από τις περιπτώσεις εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης ή διαχείρισης εγκαταστάσεών της και πάντοτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Η Ομοσπονδία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου και τους σχετικούς με τους σκοπούς της κανονισμούς διεθνών αθλητικών οργανώσεων, καθώς επίσης και από τους κανόνες και τους όρους του Καταστατικού της και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

ε.Η Ε.Ο.Ο.Α. δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία κ.ά.). Μπορεί όμως να είναι μέλος ελληνικών και διεθνών οργανώσεων σχετικών με τους σκοπούς της. Σήμερα είναι μέλος της Διεθνούς ΄Ενωσης Ορειβατικών Οργανώσεων (Union Internationale des Associations d' Alpinisme -U.I.A.A.) από το 1935 και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Ορεινής Πεζοπορίας (Europaische Wander Vereinigung - E.W.V.) από το 1985.

Σκοποί

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι :
α. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως : αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός και αναβάσεις υπερυψηλών βουνών.

β. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι.

γ.Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.

δ.Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται ή εκπροσωπούνται από άλλες Ομοσπονδίες ή δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε ξεχωριστή Ομοσπονδία.

ε. Η συγκρότηση , η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης για περιπτώσεις ορειβατικών ατυχημάτων ή άλλου είδους ατυχημάτων στα βουνά σε συνεργασία με τις οικείες κρατικές Υπηρεσίες.

στ. Η ενεργός εμπλοκή της σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε πρωτόβουλα, είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

ζ. Η συμπαράσταση, καθοδήγηση και εποπτεία των Σωματείων - μελών της.

η. Η δημιουργία πλήρους ορειβατικού και αναρριχητικού αρχείου ( Συλλόγων, προσώπων, σημαντικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, αποστολών, αγώνων, σχολών, συγκεντρώσεων, συνεδρίων, καταφυγίων κ.ά.), καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της με σχετικές με τους σκοπούς της εκδόσεις.

θ. Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές, κ.ά.), των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα

Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των σκοπών της και στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της, η Ομοσπονδία:
α. Συνεργάζεται με τα Σωματεία - μέλη της για την καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας, καθώς και για την άσκηση των αθλημάτων του ορειβατικού σκι και της αγωνιστικής αναρρίχησης.

β. Συγκεντρώνει από τα Σωματεία - μέλη της πληροφορίες για τη δράση τους, προκειμένου να προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση και κατάταξή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με εγκεκριμένο από Γενική Συνέλευση Σύστημα Αξιολόγησης.

γ. Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορειβασίας, ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κέντρα προπόνησης αθλητών ή άλλων μελών των Σωματείων της.

δ. Διοργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, προβολές κ.ά.) σχετικά με τους σκοπούς της.

ε. Προγραμματίζει και διοργανώνει διεθνείς, πανελλήνιες ή περιφερειακές εκδηλώσεις (αναβάσεις, αναρριχήσεις βράχου, διασχίσεις, διαδρομές με ορειβατικά σκι, ασκήσεις προσανατολισμού, συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.ά.).

στ. Προγραμματίζει και διοργανώνει διεθνείς, πανελλήνιους ή περιφερειακούς αγώνες για τα αθλήματα του ορειβατικού σκι, της αγωνιστικής αναρρίχησης ή και άλλων που εκπροσωπεί.

ζ. Διοργανώνει πανελλήνιες ή περιφερειακές ορειβατικές αποστολές σε βουνά του εξωτερικού.

η. Φροντίζει για την αποστολή αθλητών, βοηθών εκπαιδευτών, εκπαιδευτών, προπονητών, κριτών, χρονομετρών, οδηγών, στελεχών κ.ά. ορειβασίας, ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης στο εξωτερικό για ενημέρωση, μετεκπαίδευση ή αγώνες.

θ. Ονομάζει βοηθούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, οδηγούς ελληνικών βουνών, κριτές, χρονομέτρες, στελέχη κ.ά., καθώς και προπονητές σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Α. ή άλλον αρμόδιο φορέα, για τις δραστηριότητες και τα αθλήματα που εκπροσωπεί και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς της και τα διεθνώς ισχύοντα.

ι. Συμμετέχει σε διεθνείς, πανελλήνιες ή τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια, συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις, κ. ά.) σχετικές με τους σκοπούς της ή διοργανώνει ανάλογες στην Ελλάδα.

ια. Κατασκευάζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και συντηρεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ορειβασία, το ορειβατικό σκι και την αγωνιστική αναρρίχηση (ορειβατικά καταφύγια, ορεινοί ξενώνες, τεχνητές πίστες αναρρίχησης, αθλητικά κέντρα κ. ά.).

ιβ. Μεριμνά για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση των εθνικών μονοπατιών (01 - 02....... 32 - 33 κ.ά.), καθώς και για τη σήμανση και συντήρηση ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά.

ιγ. Φροντίζει για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση των ευρωπαϊκών μονοπατιών στην Ελλάδα (Ε4 - Ε6 - Ε4/6 κ.ά.)

ιδ. Επανεκδίδει το περιοδικό " ΤΟ ΒΟΥΝΟ ", συνεχίζοντας την παράδοση του Ε.Ο.Σ. που είχε εκδόσει 243 τεύχη σε τρεις περιόδους : Ιαν. 1934 - Μάρτ. 1941, Σεπτ. 1945 - Δεκ. 1952 και Ιαν. 1953 - Δεκ. 1965.

ιε. Εκδίδει, στα πλαίσια των σκοπών της, επετηρίδες, κανονισμούς, ενημερωτικά δελτία, οδηγούς, μονογραφίες, χάρτες, καθώς και άλλα σχετικά έντυπα.

ιστ. Συγκεντρώνει μεθοδικά βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες, κάρτες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και υλικό που είναι σχετικά με τους σκοπούς της, δημιουργώντας κατάλληλα αρχεία.

ιζ. Δημιουργεί και διατηρεί αναγνωστήριο για τη μελέτη όλου του αρχειακού και έντυπου υλικού της.

ιη. Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί και την ελληνική ορεινή φύση.

Γενικά η Ε.Ο.Ο.Α. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα κρίνει πρόσφορα για την πραγματοποίηση των σκοπών της ή εκείνων των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτούς.

Το 32ο Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Ο.Α. 2000-2001:

ΠρόεδροςΔημήτρης Γεωργούλης
Αντιπρόεδρος Α΄Ιωάννης Κατριβάνος
Αντιπρόεδρος Β΄Κων/νος Σαραντάκος
Γεν.ΓραμματέαςΝικόλαος Νέζης
Ειδ.ΓραμματέαςΜαρία Φουργιώτη
ΤαμίαςΑθανάσιος Αβραμόπουλος
Αναπλ.ΤαμίαΣταμάτιος Σταματίου
Υπευθ.ΟρειβασίαςΑλέξανδρος Μπουγιουκλού
Υπευθ.Ορειβ.ΣκιΑνέστης Λουκάς
Υπευθ.Αγ.Αναρρ.Θεόδωρος Τσαβδαρίδης
Υπευθ.Κατ/γιων & ΜονοπατιώνΔημήτρης Τιτόπουλος

Διεύθυνση - Τηλέφωνα:

Ε.Ο.Ο.Α. - Μηλιώνη 5, 10673 Αθήνα - Τηλ.: +30 1 3645904-3636617 - Fax: +30 1 3644687
© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved